top of page

הסכמי גירושין

הסכם גירושין הוא מסמך משפטי המסדיר את מכלול ההיבטים הקשורים לפרידה של בני הזוג. הוא כולל את הסוגיות המשפטיות הדרושות בכל הסכם גירושין: משמורת ילדים, מזונות, חלוקת רכוש ועוד. כמו כן, הסכם הגירושין כולל התייחסות ומענה להיבטים ערכיים שבין היתר נוגעים לגידול וטיפול בילדים, לחינוכם ובריאותם.  

הסכם הגירושין נערך ומנוסח על ידי בהתאם להסכמות שהושגו בפגישות הגישור, ומשקף את רצונכם המלא. ההסכם מתומחר בנפרד. עלות עריכת הסכם גירושין - החל מ-6,500 ש"ח להסכם בסיסי ועד ל-9,500 ש"ח בצירוף מע"מ, ונקבעת בהתאם למורכבות ההסכם. מידע נוסף על הליך הגישור המהווה בסיס ליצירת ההסכם תוכלו לקרוא כאן.

לאחר שחתמתם על הסכם הגירושין, אתם ניגשים עמו לבית המשפט לענייני משפחה לאישור על ידי שופט. עם קבלת האישור ההסכם מקבל מעמד של פסק דין. התהליך כרוך בתשלום אגרה לבית המשפט, הכולל גם תשלום עבור תעודות גירושין עבור שניכם. בשלב הזה אתם גרושים מבחינה חוקית ורשמית. בשלב האחרון, עליכם לגשת לבית הדין הרבני לקביעת מועד לביצוע הטקס ההלכתי וקבלת גט.

מהו הסכם גירושין טוב?

הסכם גירושין שהושג בהליך גישורי השם דגש על שמירה ושיקום מערכת היחסים ושיפור איכות האינטרקאציה בין בני הזוג הוא הסכם הוגן, מאוזן וישים יותר עבור בני הזוג וילדיהם.  
 
ההסכמות שבני זוג מגיעים אליהן דרך הידברות ישירה נותנות מענה מירבי למכלול הצרכים השונים של המשפחה הייחודית שלהם. מכיוון שבני הזוג מכירים את עצמם ואת ילדיהם הכי טוב, הם מגיעים להסכמות שהן יותר ישימות ופרקטיות עבורם ביום-יום שאחרי החתימה על ההסכם.
הסכם גירושין שבני הזוג בונים אותו יחד בהליך גישור מבוסס מערכת יחסים מהווה מדריך הפעלה מעשי ומצפן עבורם בתהליך ובחודשים העוקבים עד למילוי ההוראות האופרטיביות הקבועות בהסכם המסיימות את הפרק הנוכחי בחייהם. לאחר מכן, בני הזוג שהתגרשו על הצד הטוב ביותר ממשיכים לשתף פעולה בהורות המשותפת, פותרים יחד בעיות ומתמודדים עם אתגרים שעולים מעת לעת בנוגע לגידול הילדים. וההסכם? כשיש תקשורת יעילה ומכבדת, ההסכם יכול להישאר במגירה. 
     

עריכת הסכם גירושין

מעבר לסוגיות המשפטיות הדרושות לצורך גיבוש ועריכת הסכם גירושין טוב, ישנה חשיבות יתרה לכך שהסכם הגירושין יהיה כתוב ומנוסח בסגנון ושפה אשר משקפים את הערכים המהותיים של בני הזוג, הן מבחינת תוכן והן מבחינת צורה, ונמצאים עמם בהלימה.

לדוגמא, ערך של תקשורת ושיח מכבד יכול לבוא לידי ביטוי בסעיף המציין כי כל הורה יעשה כל שאל ידו לדבר באופן המכבד את ההורה האחר, עם הילדים ובנוכחותם. 

דוגמא נוספת, ערכים של הדדיות ושיתוף פעולה יכולים לבוא לידי ביטוי בסעיף המציין כי במידת הצורך, כאשר אחד מההורים אינו יכול לטפל בילדים ביום שלו, בנסיבות מסוימות כמו חולי, הוא יפנה להורה האחר ויברר איתו אם הוא מעוניין ויכול לקחת את הילדים בטרם ימצא סידור חלופי.                         

Signature

לשאלות ופרטים נוספים עלי ועל הגישה, שלחו לי הודעה

bottom of page